Formularz cofnięcia zgód

Jeżeli chce Pani/Pan wycofać zgody udzielone spółce Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, może Pani/Pan skorzystać z niniejszego formularza.

Poniższe dane umożliwią spółce Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, będącej Administratorem Pani/Pana danych osobowych, Panią/Pana zidentyfikować w bazie danych oraz zrealizować Pani/Pana żądanie.

Spółka Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie może skontaktować się z Panią/Panem telefonicznie lub mailowo, jeżeli zajdzie konieczność weryfikacji zgłoszenia.

Cofam zgody udzielone spółce Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w celach: przedstawienia oferty dotyczącej produktów Spółki, marketingowych, przekazywania informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących produkty Spółki, informowania o organizowanych przez Spółkę wydarzeniach, badania satysfakcji i oceny produktów oraz usług świadczonych przez Spółkę, otrzymywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących produkty, usługi lub wizerunek Spółki, informowania o organizowanych wydarzeniach, marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oraz wydarzeń organizowanych przez Spółkę drogą telefoniczną, kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu przeprowadzenia badania i oceny poziomu satysfakcji w zakresie produktów i usług świadczonych przez Spółkę.

Jeżeli nie chce Pani/Pan skorzystać z niniejszego formularza, prosimy o kontakt listowny na adres siedziby Spółki: ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków, przez e-mail:

  • iodo@instalkrakow.pl
  • sekretariat@instalkrakow.pl

lub telefonicznie: 12 652 22 07/12 652 21 02.

Wycofanie przez Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Pani/Pana żądanie zostanie niezwłocznie rozpatrzone. Po pozytywnym rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Spółka zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w w/w celach.

Jeżeli Spółka posiada Pani/Pana dane na potrzeby realizacji innych celów (np. wykonania umowy, dochodzenia roszczeń), to Spółka pozostaje uprawniona do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na innej podstawie.

Pani/Pana dane podane w formularzu cofnięcia zgód będą przetwarzane na potrzeby realizacji Pani/Pana żądania i przez czas niezbędny do jego wykonania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Spółka Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000042496). Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków, przez e-mail: sekretariat@instalkrakow.pl lub telefonicznie: 12 652 21 02.

Więcej informacji

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym przetwarzaniem związanych, w następujący sposób:

  • listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
  • przez e-mail: iodo@instalkrakow.pl,
  • telefonicznie 12 652 22 07.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa.

Pani /Pana dane osobowe podane w formularzu mogą zostać udostępnione:

  • osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych;
  • podmiotom świadczącym usługi audytowe;
  • organom publicznym, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane;
  • naszym dostawcom usług IT, w tym dostawcom oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcom usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami).

Prawa zawiązane z przetwarzaniem danych osobowych
Poza prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania Pani/Pana wniosku. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Ulubione ()